Onderstaand: Etsfoto van het in 1964 afgebroken klooster Bethlehem


 

 

Klooster Bethlehem van 1908 tot 1960 

 

 

                   W e l k o m   b ij   de   Cu l t u u r    H i s t o r i s c h e    R o u t e    B l o k k e r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links en onder:
Klooster Bethlehem dat tot 1964 aan de Westerblokker heeft gestaan.

 

 

De nonnen hielden zich voornamelijk bezig met het verzorgen van bejaarden en lesgeven.

Door Nan Kluft. 
In de uitgave “Blokker in oude ansichten deel 1
door ir. C. Koeman 1971” staat een mooie foto van klooster
Bethlehem afgedrukt op een ansichtkaart, met daaronder de tekst:
“Tegenover de katholieke kerk is enige jaren voor 1914 het
klooster Bethlehem gebouwd, ongetwijfeld het grootste gebouw
van Blokker. Thans is dit gebouw geheel verbouwd tot de
bijzondere school te Westerblokker.”

Niet alleen het gebouw fascineerde me, maar ik ben ook
nieuwsgierig geworden naar de zin in het stukje hierboven n.l.:
‘is enige jaren voor 1914 gebouwd’. Wanneer is het dan
gebouwd? Ik ben er eens naar gaan vragen en heb wat gesnuffeld
in de archieven. Ten tijde van de sloop van dit klooster, zat ik in
de vijfde klas van de lagere school. De school was vast gebouwd
aan het klooster. Tijdens de sloop van het klooster kregen we les
in de stallen van boer Frans Broers aan de Westerblokker, én in
de bollenschuren van J. Groot, ook aan de Westerblokker.

Het klooster Bethlehem is waarschijnlijk in twee gedeelten
gebouwd. Het eerste gedeelte is gebouwd in 1908.
De opdrachtgever voor de bouw was het R.K. parochiaal
kerkbestuur van den heilige Michaël te Westerblokker. De Architect was de heer C.L.M. Robbers uit Haarlem. De aanbesteding vond plaats op dinsdag 28 januari 1908 des voormiddags te halftwaalf ure, plaatselijken tijd in het café ,,Het Gouden Hoofd” te Westerblokker (N-H). Er kon worden ingeschreven op de bouw van een Zustersgesticht en vier schoollokalen, volgens bestek ontwerp- tekeningen en detail- tekeningen. Er kwamen 15 inschrijvingen binnen. Met de laagste prijs werd ingeschreven door Johannes Verberne uit Volendam. Namenlijk F 26.777,-Aan hem werd het werk gegund. De aannemer kon aan de slag nadat er op 23 maart 1908 nog een aanpassing kwam op het bestek; de betonfundering moest een heifundering worden. Meerprijs F 3.105,-. De uiteindelijke bouwkosten kwamen uit op F 29.882,-.

De aannemer zal op 15 oktober het gebouw opleveren waarna hij nog negen maanden het gebouw in onderhoud zal hebben voor o.a. gas- en waterleiding. De aannemer zal tevens ter zijner kosten het gebouw verzekeren gedurende de bouw. Hij doet dat bij de Nederlandsche brand assurantie maatschappij van 1842. De verzekerde som is F 23.000,-. De premie die hiervoor wordt betaald is F 17,25 plus F 0,50 poliskosten totaal dus F 17,75. Aanvang verzekering 15 mei 1908 en eindigende 15 februari 1909. Bestek en voorwaarden voor Zustersgesticht en schoollokalen, zijn voor wat betreft 1908, dus bouw eerste gedeelte en de uitbreiding in 1913, in mijn bezit.

Maandag 6 december 1909 vind er een onderhandse aanbesteding plaats voor de ver- en bijbouw van het Zustersgesticht met scholen en annexen, ten behoeve van de parochie van de H.Michael te Westerblokker. Architect is wederom C.L.M. Robbers uit Haarlem. Aannemer van dit werk is wederom Johannes Verberne inmiddels gevestigd in Spanbroek. De aanneemsom voor deze verbouwing bedraagt F 9.297,-. Ik heb kunnen achterhalen dat deze verbouwing ging om uitbreiding bij de school met een bewaarschool, een washok voor de zusters, en nog  aanpassingen in het zustersgesticht.

Komen we nu toe aan de grote uitbreiding in 1913:
Het werk bestaat uit het uitbreiden van het Zustersgesticht door het aanbouwen van een afdeling, bestemd voor huisvesting van ouden van dagen, bevattende mannen- en vrouwen zalen, slaapzalen, kamers, souterrain, zolder enz. Tevens het maken van een zangkoor in de Kapel van het bestaande Zustersgesticht, enz.; een en ander overeenkomstig de daarvan gemaakte tekeningen en zoals hierna uitvoeriger is omschreven en nader op de aanwijzing in loco zal worden bepaald, zodat de aannemer na de besteding geen aanmerkingen zal kunnen maken van welke aard ook. Het gebouw dient de eerste december 1913 geheel onder dak en waterdicht, en op 1 februari 1914 finaal opgeleverd te worden zodat de aannemer nog 6 maanden `t gebouw in onderhoud zal hebben. Opdrachtgever is wederom R.K. parochiaal kerkbestuur  van den heilige Michaël te Westerblokker. Architect is wederom C.L.M. Robbers uit Haarlem. De aannemer is ditmaal Gebroeders Botman uit Wervershoof. Kosten van deze uitbreiding bedragen F 27.680,-.

21 juni 1929:
Ook hier zien we weer een uitbreiding plaatsvinden, maar dan met name voor het schoolgebouw. We lezen in het contract van aanneming het volgende: “Het aan- en bijbouwen van kelders, twee schoollokalen, een lokaal voor overblijvende kinderen en verdere toebehoren, voor de somma van F 29.333,-.“

Ook dit werk werd duurder door bijkomende werkzaamheden. We lezen op certificaat: ‘bijgekomen werken van 7 april 1930. De bedragen der kosten voor verbetering en wijzigingen van de bestaande bewaarschool, bestaande school en van het klooster “Bethlehem“ te Westerblokker voor rekening van het R.K. kerkbestuur van de parochie van den heiligen Michaël te Westerblokker. Zegge: Drie duizend twee honderd twaalf gulden en 97 centen ( F 3.212,97).”

18 maart 1931:
Hier lezen we dat er aangelegd word: “in het klooster en de school een oliestookinrichting voor de somma van F 3.500,-, geleverd door Koninklijke Fabriek F. W. Braat N. V. Delft.”

De Zusters:
Rechts: uit de rekening hierboven, maken we op dat de zusters van de congregatie der

Arme Zusters waren. Deze zusters gaven les aan de jeugd en verzorgden de ouderen van dagen in het klooster.

Voorlopige koopacte

De ondergetekende, het Rooms Katholiek kerkbestuur van de parochie van de heilige Michael, te Westerblokker, gemeente Blokker verklaart, onder voorbehoud van goedkeuring van de Hoogeerwaarde Heer Vicaris van de Bisschop van Haarlem,

te hebben verkocht aan: de gemeente Hoorn, namens welke gemeente de ondergetekende Mr. Benjamin Richard Canneman, Burgemeester van- en wonende te Hoorn, en als zodanig overeenkomstig artikel 78 der gemeente wet de gemeente Hoorn rechtsgeldig vertegenwoordigende, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit van de raad der gemeente Hoorn van 16 december 1959,

die door mede – ondertekening verklaart te hebben gekocht, onder voorbehoud van goedkeuring van gemeld raadsbesluit door gedeputeerde staten: Het voormalig klooster “ Bethlehem “ met voortuin en pad te Westerblokker, gemeente Blokker,waarvan de noordgrens op de bij deze akte behorende tekening, door beide partijen gewaarmerkt, is aangeduid met een brede zwarte streep. Zulks voor een koopprijs van EEN EN DERTIG DUIZEND GULDEN (F 31.000.--) in welke koopprijs zijn begrepen de kosten van de tekeningen van het bestaande gebouw, gemaakt door Mejuffrouw Ligtenberg, welke aan de koopster zullen worden afgegeven, te betalen bij het passeren van de definitieve akte van overdracht,

En verder onder de volgende bedingen:

Het verkochte gaat voetstoots op de koopster over met alle lusten, lasten erfdienstbaarheden daaraan vanouds en rechtens verbonden.

Verschil in de opgegeven grootte met de werkelijke grootte van het verkochte geeft geen aanleiding tot vermeerdering of vermindering van de koopprijs, noch tot ontbinding dezer overeenkomst.

Vrijwaring wordt alleen verleend voor de eigendom en voor de levering van het verkochte vrij van hypotheek en beslag, en vrij van huur.

Het gekochte kan door koopster bij de betaling.

Bij de definitieve akte van overdracht zullen worden gevestigd zodanige erfdienstbaarheden ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van het aan de verkoper verblijvende gedeelte van het perceel – met de daarop staande scholen – en als voor beide gedeelten noodzakelijk moeten worden geacht.

 De lasten en belastingen zijn voor rekening van de koopster vanaf de dag van betaling.

De kosten van overdracht en levering zijn voor rekening van de koopster. De kosten van afscheiding zijn geheel voor rekening van de koopster.

 Ondergetekende verklaren verder dat door geen van beide partijen kan worden gevorderd dat deze voorlopige koopakte zal worden overschreven in de daartoe bestemde registers.

Ondergetekende verklaren voorts uitdrukkelijk afstand te doen van de rechten tot ontbinding dezer overeenkomst, voortvloeiende uit de artikelen 1302 en 1303 van het burgerlijk wetboek.

Akte van overdracht te passeren ten kantore van de notaris S.J.J. Luijckx te Hoorn, zijn waarnemer of zijn opvolger, op nader te bepalen dag en uur, binnen een maand na goedkeuring van gemeld raadsbesluit door gedeputeerde staten.

Deze overeenkomst van koop en verkoop is gesloten ten gevolge van het op 17 juli 1959 door de verkoper aan de heren H. Schulte en H. Kaldenbach, beiden te Hoorn, of aan hun lastgevers gegeven recht van koop, daar de gemeente Hoorn destijds de lastgeefster van genoemde heren was.

Getekend te Hoorn,  december 1900 negen en vijftig.

1960:
De school moet wederom uitgebreid worden en besloten word om het klooster op te heffen en over te gaan tot sloop. De zusters van de congregatie worden terug geroepen en er is bij andere congregaties geen interesse. De ouden van dagen worden her en der ondergebracht. Het gebouw staat in 1960 al leeg, en het is in dit jaar dat de familie van Santen toestemming krijgt om tijdelijk in het klooster te wonen omdat hun huis wordt gesloopt en er een nieuw huis gebouwd wordt. Ook de familie Stam krijgt tijdelijk nog onderdak in het klooster voor het afgebroken wordt, want hun boerderij is verbrand. Ook de familie N. Reus woonde tijdelijk in het leegstaande klooster. Meerdere families woonden tijdelijk in klooster Bethlehem, maar meerdere namen zijn mij op dit moment niet bekend.

 

De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
De Stichting Cultuur Historische Route Blokker heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorie van het Westfriese dorp Blokker.
 

 

 

 Home
 Route info
 Molen De Krijgsman
 Barmhartige Samaritaan
 Klooster Bethlehem
 Kloosterpoort Bethlehem
 Graftombe
 Historische Tuin
 Het Bangerter Rad
 Schoorsteen
 Bruine Beuk
 MAK Blokweer
 Kloosterpoort en tuin
 Beatles monument
 Werkgroepen
 Ontwikkelingen
 Het logo van Blokker
 Bestuur
 Links

 


 

 

 

 
 

 

Op de klok van het klooster staat
A.D. 1949.
PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
Petit en Fritsen hebben mij gegoten)
De toonhoogte bedraagt 440 Hz, en hij meet 46,5 cm. doorsnee.
Het gewicht is ongeveer 60 kg.

Zusters van de Voorzienigheid en lekenleerkrachten.

Originele tekening van het  eerste deel van klooster Bethlehem.

Ter ere van dit prachtige klooster is deze etsfoto van het klooster Bethlehem in een prachtige marmeren steen geschonken door de Historische vereniging Blokker.
Deze steen is begin 2009 geplaatst bij de St.Jozefschool in Blokker.
 
 

 

De afbraak is begonnen....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign: Ben Bontan,  Opkamer 3,  1689 DE Zwaag
Tel. mobiel: 06 22 00 70 48 
 benbontan@planet.nl